Блог

Смяна на водомери

Spread the love

 

При експлоатация на водомер над 10 години, той задължително подлежи на смяна. В условията за ползване на чиста вода от ВиК дружествата това е изрично упоменато. С течение на времето водомерите се амортизират и невинаги отчитат съвсем точно количеството на потреблението на вода. ВиК дружествата са закрепили законово смяната на водомерите, с цел да не бъдат ощетени. За потребителите също би било да се прави периодична подмяна на водомерите с оглед да не плащаме по-високи сметки.  

 

Сред задълженията на потребителите по отношение на ползването на водомер са: 

 • Осигуряване на техническата му изправност;
 • Правилна употреба и използване по предназначение;
 • Да бъдат направени необходимите замервания от компетентни органи;
 • Да не се използва водомер, който не е одобрен и не разполага с необходимите обозначителни знаци;
 • Да не се нарушава целостта на пломбите на водомерите и на пломбите на холендрите;
 • Осигуряване на достъп на длъжностните лица (инкасатори), упълномощени от ВиК оператора да отчитат водомерите;
 • Упълномощените лица трябва да извършват проверка и контрол на водомерите; 
 • Да бъдат изпълнени направените предписания на ВиК оператора за подмяна на водомера съобразно техническите изисквания за монтаж на водомера според общите условия.

Проверки, касаещи изправността на водомера се извършват от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. 

 

С каква честота и при какви случаи се прави проверка на водомера:

 • периодично;
 • след ремонт;
 • при нарушена цялост на пломбата;
 • По желание на потребителя
 • По искане на ВиК оператора.

Подмяна на индивидуален водомер се извършва на основание чл.11 ал.4 и ал.5. от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Според  тази наредба “при сгради – етажна собственост, и водоснабдявани обекти с повече от един потребител всеки потребител поставя индивидуални водомери. Индивидуалните водомери след общия водомер или в общите части на водопроводното отклонение са елемент на сградната водопроводна инсталация или на вътрешната водопроводна мрежа на потребителите. Индивидуалните водомери могат да бъдат монтирани и в помещението след общия водомер или в общите части.” Освен това “доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите.”

Процедурата по смяната на водомера е сериозна и е важно да бъдете сигурни, че фирмата, която ще ангажирате издава всички нужни документи, които гарантират, че водомера е монтиран съобразно изискванията на ВиК оператора. Лицензираната фирма има задачата да предаде информацията в дружеството доставчик на вода. 

 

Какво обичайно включва услугата по подмяна на водомер:

 • Демонтаж на стария водомер
 • Доставка на нов водомер
 • Монтаж на новия водомер
 • Пломбиране 
 • Узаконяване /предаване на информацията към ВиК дружеството/

Важно е да се внимава при покупка на нов водомер. Новият водомер трябва да има оловна пломба или стикер, залепен за корпуса му. На оловната пломба е отбелязана годината на последната метрологична проверка, а на стикера – годината, през която трябва да се направи следващата проверка за точност. При закупуване на водомера да се съблюдава позволява ли се вертикален монтаж. Същото е обозначено на скалата с букви: А – V (клас на точност А при вертикален монтаж V), B – H (клас на точност B при хоризонтален монтаж H). По – високият клас на точност е клас В. При водомери, на които няма символи А-V, не могат да бъдат монтирани вертикално.