Блог

ВиК проектиране

Spread the love

 

Инвестиционното ВиК проектиране може да се отнася за:

 •  жилищни сгради;
 •  сгради със смесено предназначение;
 •  производствени сгради;
 •  хотели;
 •  противопожарни (спринклерни и дренчерни) инсталации на сгради.

Какви могат да бъдат ВиК отклоненията?

 •  сградно водопроводно отклонение;
 •  сградно канализационно отклонение;
 •  уличен водопровод и уличен канал за населени места;
 •  пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ).

Хубаво е да се направи предварително съгласуване на мащабните инвестиционни ВиК проекти със съответните одобряващи институции и с външни инстанции като: 

 • ВиК оператора на съответната община;
 • Телекомуникационните оператори (А1, Виваком, Йеттел);
 • Електрооператори (EVN, Energo Pro, ЕРМ Запад);
 • Топлофикационни дружества;
 • Община;
 • Областно пътно управление;
 • Център за градска мобилност.

Този списък е ориентировъчен и не е задължително да обхваща всички инстанции, но, ако се налага разрушаване на инфраструктура или други ограничения поради характера на работа, то тогава е задължително да се направи съгласувателен проект и договор.

В изготвянето на ВиК проектите може да се използва и помощта на професионални консултантски услуги, които са свързани с: 

 •  прилагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по отношение на част ВиК;
 •  консултации свързани с управление на строителния инвестиционен процес; 
 • консултации по проекти, свързани с финансиране по оперативни програми от ЕС .

Проектирането на ВиК отклонения е сложен процес, който изисква различни проектни части като:  

 • ВиК за сградно водопроводно отклонение (СВО)
 • ВиК за сградно канализационно отклонение (СКО)
 • Пътна – възстановяване на настилки и временна организация и безопасност на движението (ВОБД)
 • Проектиране и съгласуване на улични ВиК мрежи:
 • ВиК за улични водопроводи
 • ВиК за улични канали
 • Конструктивна
 • План за безопасност и здраве
 • План за управление на строителните отпадъци (ПУСО)
 • Изготвяне на документи, необходими за преценка необходимост от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Необходимо е да се подходи с особено внимание при окомплектоването на проектната документация, за да не се пропусне някой важен документ и да не се стигне до неодобрение на проекта. Също така е заложено като изискване да се изпълнява по време на работния процес и авторски надзор, който да е скрепен с необходимия договор в писмен вид.

От своя страна процеса на съгласуване върви с определени срокове, които се различават за отделните инстанции и е хубаво професионалист да следи за тях или поне да Ви насочи къде може да откриете повече информация. 

Списък на някои от необходимите документи за ВиК проектиране:

 • Актуална скица на имота;
 • Условия за присъединяване;
 • Работен проект на сградната ВиК инсталация; 
 • Документ за въвеждане в експлоатация;
 • Документ, издаден от съответната администрация, удостоверяващ съгласие за проекта;
 • Геодезическо заснемане.

Едва след получено одобрение от всички инстанции може да се пристъпи към подписване на договор за проектиране и същинско изграждане на ВиК инсталацията.