ВИК услуги

Меню ВиК услуги

Щрангове - договор

Щрангове - договор

Д О Г О В О Р

за подмяна на вертикални и хоризонтални водопроводни инсталации /щрангове/

 Днес, ................... 20......г. в гр. София се сключи настоящия договор за подмяна на вертикални и хоризонтални щрангове между:

........................................, ЕИК ......................., с адрес на управление: гр. ........................,  чрез ............................. осъществяващ оперативното ръководство на дружеството, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ", от една страна и

 Eтажната собственост на бл. ................................., вх. .......,.ж.к./район ................................................, гр. София, представлявана от: ................................................................................................................,
в качеството на ..................................................., наричан/а по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от друга страна

се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.1.2. Да извърши демонтаж на всички съществуващи водопроводни вертикални и хоризонтални тръби /щрангове/, находящи се в ....................................................................................................................., наричан за краткост по-долу „Обекта". След демонтажа на щраговите тръби, собствеността им преминава върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със задължението те да бъдат извозени от Обекта.
1.1.3. Да извърши монтаж на нови водопроводни немски тръби тип „Stabi-AL" - с алуминиева вложка на топлата и циркулационната тръба.
1.1.4. Да извърши монтаж на нови водопроводни чешки/немски полипропиленови тръби тип „PN 20" за топла с цел избягване на конденза.
1.1.5. Да извърши монтаж на сферични спирателни кранове на щранга преди водомерите.
1.1.6. Да извърши укрепване на монтираните тръби на щранга посредством укрепващи елементи на съответното разстояние, гарантиращи стабилност на щранговата системата.
1.1.7. Да монтира тръбите, за топла, студена вода и циркулационна на щранга, така че да не си взаимодействат със съседните водопроводни тръби и да бъдат в изолация една спрямо друга.
1.1.8. Да извърши ремонта на водопроводната инсталащия, качествено, в срок и съгласно нормативно определените технически правила.
1.1.9. Да извози отпадъците от ремонта на водопроводната система.

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1.2.1. Да осигури достъп до всички помещения, в които се извършват съответните демонтажни и монтажни работи по повод на ремонта на водопроводната инсталация, включително и в помещенията на тавана и мазето.
1.2.2. Да осигури ключ за достъп до абонатната станция на сградата.
1.2.3. След завършване на необходимите монтажни работи по водопроводната инсталация да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена в размер и срок, определен в настоящия договор.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да заплати за извършения ремонта на водопроводната инсталация по този договор е в размер на: ........................, словом: ...............................................................................................................................................................
2.2. Начин на плащане: ..........................................................................................................................
2.3. Описание на ремонта: ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2.4. В цената са включени всички разходи, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка и по повод с ремонта на водопроводната инсталация, предмет на договора.
2.5. Плащанията се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок.
2.6. Монтираните тръби на щранга остават изключителна собственост на лицата заплатили тяхната себестойност и монтаж.

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Начало на ремонта: ..........................................................................................................................
3.2. Срок за изпълнение: ........................................................................................................................
ІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ........... (................................) годишна гаранция относно монтажа на тръбите на водопроводната инсталация, като се задължава да отстранява за своя сметка евентуално възникналите дефекти.
4.2. Гаранцията за монтажа на тръбите отпада при нарушаване целостта на системата или вмешателство в нея от стара на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица.
4.3. При отлагане на ремонта по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на фирмата 5% от стойността на ремонта.
 
Допълнителни условия във връзка с ремонта на водопроводната инсталация /щранга/: ........................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ...........................    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .....................

Контакт с фирмата

Търсене на ВиК услуги

Търсени ВиК услуги